Ramly, A. R. (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 1(1), 62-82. https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i1.107